DeHorrenshop.com
Marktstraat 37
6114HP Susteren


Artikel 1 Definities
1. DeHorrenshop.com is gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna aangeduid worden met "DeHorrenshop.com". In deze algemene voorwaarden wordt met "de wederpartij" bedoeld: iedere rechtspersoon die een overeenkomst met DeHorrenshop.com heeft afgesloten of wenst af te sluiten.

 

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DeHorrenshop.com en de wederpartij waarop DeHorrenshop.com deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DeHorrenshop.com, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door DeHorrenshop.com en de wederpartij schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Telefonische opdrachten worden op risico van de wederpartij uitgevoerd.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij DeHorrenshop.com om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. DeHorrenshop.com is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. DeHorrenshop.com kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DeHorrenshop.com daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DeHorrenshop.com anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht DeHorrenshop.com niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door het aanbod van DeHorrenshop.com en de wederpartij.

Artikel 5 Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de wederpartij nadat DeHorrenshop.com hem heeft verwittigd. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen DeHorrenshop.com en de wederpartij bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen boven de € 500,- kosteloos, tenzij DeHorrenshop.com bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij andere condities heeft medegedeeld. De bezorgkosten bedragen € 14,75 per collie inclusief 19% BTW.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan DeHorrenshop.com de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien DeHorrenshop.com gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze aan DeHorrenshop.com ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien DeHorrenshop.com een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.

 

Artikel 6 Garantie
1. DeHorrenshop.com garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de wederpartij van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan DeHorrenshop.com.
3. De onder 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering, mits anders is overeengekomen
4. DeHorrenshop.com verschaft de wederpartij een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal DeHorrenshop.com de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, naar keuze van DeHorrenshop.com vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan DeHorrenshop.com te retourneren en de eigendom daarover aan DeHorrenshop.com te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DeHorrenshop.com, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de wederpartij uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de wederpartij is verkocht en geleverd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. DeHorrenshop.com blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 8 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 9 Betaling
1. Alle genoemde prijzen in de webwinkel van DeHorrenshop.com zijn inclusief 21% BTW. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.
2. Indien de betaling op factuur plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DeHorrenshop.com aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van DeHorrenshop.com en de verplichtingen van de wederpartij jegens DeHorrenshop.com onmiddellijk opeisbaar.
6. DeHorrenshop.com heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DeHorrenshop.com kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DeHorrenshop.com kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
1. DeHorrenshop.com is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst DeHorrenshop.com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is DeHorrenshop.com bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DeHorrenshop.com op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien DeHorrenshop.com de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. DeHorrenshop.com behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 Incassokosten
1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien DeHorrenshop.com aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.
4. De wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. DeHorrenshop.com sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door DeHorrenshop.com geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van DeHorrenshop.com.

2. Indien DeHorrenshop.com op enige wijze aansprakelijk wordt gesteld is iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het door de Klant betaalde factuurbedrag.
3. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DeHorrenshop.com aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DeHorrenshop.com toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
4. DeHorrenshop.com is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De Klant vrijwaart DeHorrenshop.com tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 13 Geschillen
1. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement waar DeHorrenshop.com gevestigd is, bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft DeHorrenshop.com het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen DeHorrenshop.com en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Artikel 15 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Roermond
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Wij zullen zo snel mogelijk een reactie geven.

De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.